Category Archives: istorija

Podaci o mestu u kome se nalazi OŠ Jovan Popović

Uobičajen

Na desnoj obali Dunava i severnim padinama Fruške Gore, zapadno od Beočina na 15-tom kilometru puta ka graničnom prelazu Ilok prema državi Hrvatskoj nalazi se selo Susek. Ime sela datira još iz srednjeg veka kao granično utvrđenje između Sremske i Vukova-rske županije čija linija je išla pravcem Susek – Laćarak, tada se pominje pod nazivom Silzek-Zilzeg. Godine 1445. Susek je bio kao utvrđeni grad u posedu plemićke porodice Iločki.

U vreme turskih osvajanja ima malo podataka o Suseku jer je Srem posle Karlovačkog mira 1699. godine bio podeljen na vlastelstva među kojima Iločko vlastelstvo sa 28 naselja među njima i Susek. Po popisu stanovništva iz 1736. godine Susek je bio čisto srpsko selo sa 97 porodičnih starešina 10 oženjenih, 3 neoženjena brata i 6 udovica sa posedom – talom. Selo je tada imalo 102 jutra oraće zemlje, 8 jutara senokosih livada, 180 motika vinograda i 14 košnica pčela, što znači da je vinogradarstvo, pčelarstvo i stočarstvo bilo osnovno zanimanje stanovništva. Godine 1738. Susek je zadesila teška epidemija kuge od koje je umrlo 117 lica. Godine 1770. podignuta je crkva čije temelje su postavili i pomogli izgradnju porodice : Prtić, Bogdanović, Rokić, Veselinov, Vukmirov i Čobano-vić.Crkva je bila pokrivena šindrom. Ikonostas je 1779. godine uradio umetnik Teodor Kračun. “ Crkva je u početku bila i škola gde su Susečani počeli sticati osnove pismenosti i obrazovanja. Prema pisanim podacima nađenim u Mađarskom crkvenom arhivu u Budimpešti iz 1776. godine pominje se rad srpskih škola provincijalnog Srema i Slavonije gde se pominje Susek. U to vreme škola je imala 14 đaka seljačkog roda od kojih je 11 đaka pohađalo redovnu nastavu a 3 neredovnu.“ Učitelj Nikola Lazić odličnog je vladanja i radi marljivo po starom metodu. Lazić je decu učio upoznavanju srpskih slova, čitanju i pisanju, kao i upoznavanju nemačkih i latinskih slova“. Izveštaj je potpisao direktor veroispovednih škola zagrebačko školskog okruga Stefan Vujanovski.

Škola je radila i tokom prvog i drugog Svetskog rata, učitelji iz tog vremena su : Dušan Mamula, Sima Matić, Anica Filipčić-Šokica a tokom drugog svetskog rata i posle njega učiteljica a kasnije direktor škole Ljubica Tomičin. Početkom 1944. godine Odlukom Okružnog narodnooslobodila-čkog odbora za Srem radi kao Partizanska škola sa učiteljicom Ljubicom Tomičin u kući domaćina, koja je bila uz crkvenu zgradu, Save Nikolčića. U periodu obnove sela 1949. godine obnovljena je i školska zgrada koja je bila četvororazredna škola sve do 1955. godine kada prerasta u osmorazrednu školu sa područnim odeljenjem u Lugu, gde je nastava izvođena na maternjem Slovačkom jeziku a učitelji koji su držali nastavu su : Martinko i Zuzana Pavel. Područno odeljenje u Svilošu sa maternjim Srpskim jezikom, sa učiteljem Ostojić Milošem. Od 1985. godine dobijamo još jedno područno odeljenje u Grabovu.

Odlukom Mesnog odbora, meštana i radnika škole 1964. godine podignuta je nova školska zgrada koja nosi ime “Jovan Popović“ u znak sećanja na revolucionara i pesnika NOR-a koji je boravio u Suseku tokom 1942/’43. godine.

Advertisements