Category Archives: dokumentacija

podrazumeva dokumentaciju od značaja za uspešno funkcionisanje škole

СПИСАК ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ТИМОВА

Uobičajen
 1. Чланови Стручног већа разредне наставе су

наставници –професори разредне наставе , и то :

 1. Милушка Колар , професор разредне наставе
 2. Мила Шкорић , професор разредне наставе
 3. Анна Кукучка , професор разредне наставе
 4. Мирослав Бађонски , професор разредне наставе
 5. Невенка Шодић , професор разредне наставе – руководилац већа
 6. Ана Кукучка , професор разредне наставе
 7. Ева Тури , професор разредне наставе
 8. Славка Лончар , наставник разредне наставе
 9. Ђурђица Стојковић , професор разредне наставе
 10. Ана Киш, вероучитељ евангелистичке вероисповести,
 11. Зоран Перић , православни вероучитељи
 12. Ђорђе Санчанин , православни вероучитељи
 13. Бранкица Костић, наставнк енглеског језика у подручним школама.
 14. Биљана Љубановић, наставник енглеског језика у нижим разредима матичне школе
 1. Чланови стручног већа природних наука:

1  Марија Радаковић, наставник хемије и биологије-руководилац већа

 1. Зорица Косјерина, наставник математике
 2. Сава Нићетин, наставник физике:
 3. Никола Лаловић, наставник историје и географије
 4. Горан Кеврешан, наставник информатике

3.Чланови стручног већа друштвених наука:

 1. Никола Лаловић, наставник историје и географије и руководилац већа
 2. Ружена Колар, наставник словачког језика
 3. Данијела Видовић Сипић, наставник српског језика као нематерњег
 4. Бојана Драшко, наставник српског језика
 5. Душанка Бабић, наставник руског језика
 6. Биљана Бошњак, наставник енглеског језика

4.Чланови стручног већа за уметност, културу и спорт

 1. Светлана Бибер- наставник музичке културе и руководилац
 2. Горан Кеврешан- наставник техничког образовања
 3. Маја Јовановић- наставник физичког васпитања
 4. Стојанка Мумовић- наставник ликовне културе
 1. Тим за самовредновање:
 1. Ана Кукучка , професор разредне наставе – руководилац тима
 2. Биљана Бошњак, наставник енглеског језика
 3. Слађана Фемић, педагог
 4. Маја Јовановић, наставник физичког васпитања
 5. Душанка Бабић, наставник руског језика
 6. Невенка Шодић, професор разредне наставе

6.Тим за систематизацију и сређивање података чине у оквиру самовредновања:

1.Зорица Косјерина , наставник математике

2.Сава  Нићетин, наставник физике

 1. Стручни актив за развојно планирање:
 1. Илија Пешић, директор
 2. Слађана Фемић, педагог
 3. Данијела Видовић Сипић, наставник српског језика као нематерњег
 4. Маја Јовановић, наставник физичког васпитања
 5. Душанка Бабић, наставник руског језика
 6. Мила Шкорић, наставник разредне наставе
 7. Ева Тури , наставник разредне наставе
 8. Драгана Јелкић, представник родитеља , члан Школског одбора
 9. Стоја Зечевић, представник локалне самоуправе, члан школског одбора
 10. Синиша Јакшић, представник ученика испред Ученичког парламента
 1. Стручни актив за Развој школског програма:
 1. Ђурђица Стојковић, професор разредне наставе-руководилац тима
 2. Милушка Колар, професор разредне наставе
 3. Ружена Колар, наставник словачког језика
 4. Зорица Косјерина , наставник математике
 5. Слађана Фемић, педагог

9.Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, чланови:

 1. Маја Јовановић, руководилац и координатор Школског тима
 2. Душанка Бабић, наставник Руског језика и наставник Грађанског васпитања, координатор истраживања међу ученицима
 3. Данијела Видовић Сипић, наставник Српског језика, члан тима
 4. Бојана Драшко, наставник Српског језика, унос и обрада података истраживања
 5. Слађана Фемић, педагог, координатор истраживања међу запосленима
 6. Невенка Шодић, наставник разредне наставе, члан тима
 7. Никола Лаловић, наставник Историје и Географије, члан тима

10.Тим за стручно усавршавање наставника и унапређење в.-о. рада чине

 1. Марија Радаковић наставник хемије и биологије
 2. Бојана Драшко, наставник српског језика
 3. Сава Нићетин , наставник физике, руководилац тима
 4. Ана Кукучка , наставник разредне наставе
 5. Слађана Фемић, педагог школе

11.Стручни тим за Инклузивно образовање :

 1. Мирослав Бађонски – професор разредне наставе-руководилац тима
 2. Невенка Шодић – професор разредне наставе
 3. Ђурђица Стојковић – професор разредне наставе
 4. Анна Кукучка- професор разредне наставе
 5. Бојана Драшко – наставник српског језика
 6. Ева Тури –професор разредне наставе
 7. Слађана Фемић – педагог школе
 8. Илија Пешић – директор

12.Тим за професионалну орјентацију

 1. одељенски старешина VIII /1разреда Маја Јовановић, наставник историје и географије
 2. одељенски старешина VII /1разреда Данијела Видовић Сипић , наставник српског језика
 3. педагог школе Слађана Фемић–руководилац тима за професионалну орјентацију
 4. Душанка Бабић разредни старешина VI разреда

Педагошки колегијум чине

 1. директор школе Илија Пешић ,
 2. стручни сарадник -педагог школе Слађана Фемић,
 3. стручни сарадник – библиотекар и руководилац Тима за развојно планирање,Данијела Видовић Сипић
 4. руководилац Сручног већа наставника разредне наставе Mилушка Колар ,
 5. руководилац стручног већа природих наука , Марија Радаковић,и руководилац тима за стручно усавршавање
 6. руководилац стручног већа друштвених наука, Никола Лаловић ,
 7. руководилац стручног већа за уметност , културу и спорт , Светлана Бибер.

Школски тим за школску хигијену

Лица које је делегирао директор школе

 1. Никола Лаловић , наставник историје и географије ,
 2. Невенка Шодић , професор разредне наставе,
 3. Маја Јовановић , наставник физичког васпитања
 4. Драгана Јелкић , председник савета родитеља
 5. Синиша Јакшић, председник ученичког парламента и ученик осмог разреда
 6. Ивана Јелкић, председник ученичког парламента и ученик осмог разреда

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

– Записник Наставничког већа: Бојана Драшко

– Преглед Дневника образовно-васпитног рада и Дневника осталих активности : Данијела Видовић Сипић и педагог школе Слађана Фемић

– Преглед Матичних књига: Милушка Колар и педагог школе Слађана Фемић

-задужен за редовну контролу евиденције изостанака ученика :  Никола Лаловић и педагог школе Слађана Фемић

Advertisements

Pravci razvoja škole u narednom periodu

Uobičajen

Pravci daljeg razvoja škole proizilaze iz školskog razvojnog plana, kao i podataka dobijenih na osnovu praćenja i vrednovanja rada škole u okviru procesa samovrednovanja i vrednovanja . Na osnovu toga utvrđene su oblasti koje predstavljaju:

Snaga škole

Zainteresovanost zaposlenih za stručna usavršavanja, i unapređenje obrazovno vaspitnog rada kroz primenu savremenih oblika rada, održavanja edukativnih radionica za decu i roditelje zajedno sa pedagoškom službom. Takođe postoji solidna opremljenost škole tehikom i informatičkim kabinetom.

Slabosti škole

Školu pohađa preko 60% učenika putnika što dodatno ozežava rad sekcija i drugih oblika vannastavnih aktivnosti.

Neadekvatna raspoređenost obaveza i zadataka zaposlenih dovodi do preopterećenja jednog dela kadra. Nizak edukativni i kulturni nivo roditelja dovodi do slabe zainteresovanosti za većinu oblika sardnje. Iako postoji zainteresovanost nastavnika za stručna usavršavanja nedovoljan priliv finansijskih sredstava utiče na ostvarenje želje. Sa željom da zainteresujemo učenike da za vreme praznih časova nešto korisno rade, želimo da oformimo multimedijalnu učionicu.

Resursi sredine:

Dobra saradnja škole sa kulturno obrazovnim institucijama na teritoriji Opštine Beočin; kulturni centar, kulturno umetničkim društvom. Škola ostvaruje saradnju sa drugim osnovno školskim i srednješkolskim institucijama i predškolskom ustanovom.

Mi smo mala seoska škola koja neguje dvojezičnost (srpski i slovački jezik) i folklor sredine.Naša škola ima učenike i nastavnike putnike tako da okuplja ljude iz različitih sredina i time neguje bogatstvo različitosti i toleranciju.

 Vizija škole

U narednih pet godina želimo da postojeći školski prostor i opremu modernizujemo i što bolje prilagodima potrebama nastave.

Kao škola u narednom periodu zalagaćemo se za zaštitu životne sredine. Takođe i da budemo škola bez delikventnih oblika ponašanja.

Želimo da budemo preduzetnički opredeljeni, jer naš moto je:

„I KAD SI NA VRHU- MORAŠ SE PENJATI“